MENU
POKAŻ POZOSTAŁE TEMATY POMOCY

Regulamin rezerwacji towarów za pośrednictwem Księgarni Internetowej PWN (ksiegarnia.pwn.pl)


REGULAMIN REZERWACJI TOWARÓW DOKONYWANEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIA.PWN.PLPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE


Regulamin określa warunki dokonywania przez Klienta Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Towarów, które następnie będą nabywane w Placówkach, na podstawie Umów Sprzedaży, bezpośrednio od Sprzedawców. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1.    BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/w drodze korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu, procesu Rezerwacji oraz aktualnych Promocji;
2.    Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
3.    Formularz (Rezerwacji) - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla dokonania Rezerwacji zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
4.    Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
5.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6.    Konto (Klienta) - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.
7.    Placówka – księgarnia stacjonarna współpracująca z ePWN.
8.    Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
9.   
ePWN - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: 42 680 44 88, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@pwn.pl;
10.    Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady Rezerwacji Towarów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i
ePWN. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
11.    Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Serwisu, za pośrednictwem którego Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, Sprzedawcę, Placówkę, przy czym dokonanie Rezerwacji nie zobowiązuje Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży. W szczególności, do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży w Placówce na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji, nie musząc o tym poinformować
ePWN czy Sprzedawcy;
12.    Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ksiegarnia.pwn.pl/;
13.    Sklep - platforma prezentacji Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez
ePWN;
14.    Sprzedawca – podmiot prowadzący Placówkę, będący stroną Umowy Sprzedaży;
15.    Towar – objęta Rezerwacją rzecz, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, sprzedawana przez Sprzedawcę w Placówce na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
16.    Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio
ePWN (działającego na zlecenie Sprzedawcy), Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu.
17.    Umowa o Rezerwację – umowa, której zawarcie umożliwia
ePWN za pośrednictwem Sklepu, zawierana między Klientem a Sprzedawcą, na mocy której Klient dokonuje Rezerwacji;
18.    Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;
19.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w Placówce.
20.    Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: 42 680 44 88, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@pwn.pl;
21.    Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i dokonywania Rezerwacji, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;

§ 2. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BOK udziela Klientom informacji w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerem telefonu 42 680 44 88 oraz pod adresem e-mail: ksiegarnia@pwn.pl. Opłata dla Klienta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

§ 3. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez
ePWN lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują ePWN lub podmiotom, z którymi ePWN zawarło odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.


ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4. PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG


1.   
ePWN świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
a.    umożliwianie Klientom składania Formularzy Rezerwacji i zawierania Umów o Rezerwację;
b.    bieżące informowanie drogą elektroniczną o zmianie statusu Rezerwacji.
2.    W ramach Sklepu
ePWN zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3.    Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
4.    W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Rezerwacji, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.    podawania w Formularzu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b.    niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z Rezerwacją, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej dokonania;
c.    korzystania z usług oferowanych przez
ePWN w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla ePWN i niezakłócający pracy ePWN lub Sklepu.
5.    Klient zobowiązany jest również do:
a.    niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
b.    niepodejmowania działań takich jak:
i.    rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
ii.    podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
iii.     modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez
ePWN, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
iv.    nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez
ePWN lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
6.    Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

§ 5. REKLAMACJE USŁUG

1.    Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez
ePWN w każdym czasie. Przedmiotem reklamacji nie mogą być jednak okoliczności związane z zawarciem Umowy Sprzedaży, a także dotyczące Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży. Reklamacje w tym zakresie winny być składane bezpośrednio Sprzedającemu.  
2.    Klient może zgłosić
ePWN reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przekazać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez
ePWN w terminie 14 dni od otrzymania przez ePWN zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§ 6. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI

1.    Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o Rezerwację w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów za pośrednictwem Serwisu.
2.   
ePWN umożliwia Klientowi dokonanie Rezerwacji w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę dokonanie Rezerwacji):
a.    Rezerwacji można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
b.    Rezerwacje mogą zostać złożone zarówno przez Klientów, którzy nie posiadają Konta, jak i przez Klientów, którzy takie Konto posiadają;
c.    Klient, po wyszukaniu interesującego go Towaru w Sklepie, zaznacza opcję „Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN”, a następnie, za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, (i) wskazuje liczbę sztuk danego Towaru (w ramach wskazanego podczas dokonywania Rezerwacji dostępnego wolumenu Towaru), a także Placówkę / Sprzedawcę, w której chciałby dokonać zawarcia Umowy Sprzedaży oraz (ii) podaje swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail;
d.    za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Klient akceptuje Regulamin;
e.    do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Rezerwuję” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych na potrzeby Rezerwacji danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, zmiany Sprzedawcy i Placówki, etc;
f.    po dokonaniu Rezerwacji, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Rezerwacji, która potwierdza otrzymanie Rezerwacji przez
ePWN (wpłynięcia Rezerwacji do systemu Sklepu);
g.    Rezerwacja zostaje następnie zweryfikowana przez Placówkę, w szczególności w zakresie dysponowania przez nią Towarem będącym przedmiotem Rezerwacji; w ramach dokonywania przedmiotowej weryfikacji, Placówka może skontaktować się z Klientem telefonicznie bądź drogą elektroniczną w sprawie wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z Rezerwacją;
h.    w wyniku tej weryfikacji Klient, na adres e-mail podany przez niego w trakcie Rezerwacji, otrzyma wiadomość z (i) potwierdzeniem możliwości realizacji Rezerwacji poprzez wskazanie, że Towar jest w Placówce dostępny i może zostać przez Klienta odebrany we wskazanym w tej wiadomości terminie [przy czym możliwe jest,  że Towar nie będzie bezpośrednio dostępny w Placówce, co oznaczać będzie konieczność jego zamówienia przez Placówkę, a w konsekwencji – dłuższy termin oczekiwania na możliwość odbioru) bądź (ii) anulowanie Rezerwacji, które oznacza, że Towar w Placówce nie jest i nie może być dostępny; z tytułu anulowania Rezerwacji nie przysługują Klientowi jakiekolwiek roszczenia.
i.    z chwilą otrzymania wiadomości o potwierdzeniu Rezerwacji, o której mowa w powyższym ustępie, zostaje zawarta Umowa Rezerwacji;
j.    Klient może samodzielnie anulować Rezerwację (a więc odstąpić od Umowy o Rezerwację) w dowolnym czasie, kontaktując się z BOK bądź Placówką.
3.    W celu weryfikacji aktualnego statusu Rezerwacji, Klient winien skontaktować się bezpośrednio z Placówką, z którą zostanie zawarta Umowa Sprzedaży.
4.   
ePWN zastrzega prawo do możliwości aktualizowania Cen zamieszczonych na stronie Sklepu, zgodnie z danymi przedstawianymi mu przez Sprzedawcę. Ceny Towarów w Rezerwacji złożonej przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
5.    Ceny na stronach Sklepu  zawierają wszelkie należne cła i podatki. Cena jest uiszczana przez Klienta w chwili zawierania Umowy Sprzedaży.
6.    Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
7.    Klient nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów, które są przedmiotem Rezerwacji, w szczególności nie jest zobowiązany do stawienia się w Placówce w celu jej zawarcia.
8.    Jeśli Klient nie pojawi się w Placówce w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji jako termin na zawarcie Umowy Sprzedaży, nie jest uprawniony do żądania jej zawarcia.
9.    Umowa Sprzedaży zawierana jest w Placówce. Dokonanie Rezerwacji nie stanowi zawarcia przez Klienta umowy poza lokalem przedsiębiorstwa bądź umowy na odległość.
10.   
ePWN nie gwarantuje, że Sprzedawca dokona zawarcia Umowy Sprzedaży w oparciu o złożoną Rezerwację i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 7. DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Rezerwację.
2.    Dane osobowe, na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych, są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy, w tym m.in.
ePWN bądź dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Sprzedawcy przysługuje prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.
3.    Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.azymut.pl/pl/Zasady-korzystania-z-serwisu.html.


ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. ZMIANA REGULAMINU

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 24/04/2023 i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2.   
ePWN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a.    zmiana przepisów prawa regulujących kwestie objęte Regulaminem, w tym: świadczenie usług drogą elektroniczną przez
ePWN, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a ePWN;
b.    konieczność dostosowania działalności
ePWN do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności ePWN organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie, Umowie o Rezerwacji bądź umowie regulującej współpracę pomiędzy ePWN a Sprzedawcą lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności ePWN wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie, Umowie o Rezerwacji bądź umowie regulującej współpracę pomiędzy ePWN a Sprzedawcą;
c.    zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez
ePWN spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d.    zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez
ePWN usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez ePWN dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
e.    połączenie, podział albo przekształcenie
ePWN lub zmiana innych danych identyfikacyjnych ePWN.  
3.    Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki Rezerwacji dokonanych przez Klienta przed datą ich dokonania.
4.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie,
ePWN udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Prawem właściwym dla rozpatrywania stosunków prawnych pomiędzy
ePWN a Klientem nawiązanych na podstawie Regulaminu, w tym: związanych z dokonaniem Rezerwacji, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy ePWN a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ePWN.
2.    Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy
ePWN a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
3.    Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz adres email: ksiegarnia@pwn.pl.
4.    Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.ksiegarnia.pwn.pl/regulamin-rezerwacji, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

§ 10. MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.    Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z dokonywaną Rezerwacją. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
2.    Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
ePWN.
3.    Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH  W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO KSIEGARNIA.PWN.PL

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1.    Minimalne wymagania sprzętowe:
a.    procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
b.    pamięć operacyjna: 512MB;
c.    Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
d.    Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
e.    Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
f.    Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.
2.    Minimalne wymagania oprogramowania:
a.    System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
b.    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
c.    Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript.