MENU

BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW na rynku żywności

(eBook)

Formaty:
PDF

Zabezpieczenie: plik chroniony przez Watermark
Watermark
Znak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
0.00  [ 0 ocen]
Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły »
Dostępne warianty:
Cena katalogowa: 29,40 zł
26,46
Dodaj do schowka
Dostępność: online po opłaceniu
Produkt elektroniczny Plik do pobrania po realizacji zamówienia

BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW na rynku żywności

Anna Dąbrowska

Żywność stanowi podstawę egzystencji człowieka - potrzeba zaspokojenia głodu jest najważniejsza, ale można ją plasować i na wyższych poziomach piramidy Maslowa.

Warto przybliżyć znaczenie trzech pojęć, które występują w monografii: " bezpieczeństwo żywności", "bezpieczeństwo żywnościowe" i "bezpieczeństwo konsumenta".

W myśl ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być spełniane, w szczególności w zakresie:

1) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów;

2) poziomów substancji zanieczyszczających;

3) pozostałości pestycydów;

4) warunków napromieniania żywności;

5) cech organoleptycznych;

i działań, które muszą być podejmowane, na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością - w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Według FAO bezpieczeństwo żywnościowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności, zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowadzenia aktywnego i zdrowego życia. Wyróżnić można następujące poziomy i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego: gospodarstwa domowego, jednostkowy, globalny, narodowy, społeczny, zdrowotny, ekonomiczny i fizyczny .

Przez pojęcie "bezpieczeństwo konsumenta" najogólniej można rozumieć zaspokajanie potrzeb konsumenta na rynku dóbr i usług, bez naruszania przysługujących mu praw konsumenckich.

Konsumenci coraz częściej poszukują produktów o odpowiadającej im jakości, a więc: naturalnych, świeżych, wytwarzanych lokalnie, prawidłowo oznakowanych. Oczekują od żywności nie tylko zaspokojenia głodu, ale również: spełnienia pragnień hedonistycznych, zachowania zgrabnej sylwetki (produkty typu light), uzyskania lub zwiększenia sił witalnych (napoje energetyzujące), oszczędności czasu przy przygotowywaniu posiłków (produkty wysoko przetworzone czy gotowe do spożycia, tzw. żywność wygodna), zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego (żywność produkowana metodami ekologicznymi). Jednocześnie konsumenci pragną, by żywność charakteryzowała się naturalnością, a więc była jak najmniej przetworzona i wyprodukowana z jak najniższym udziałem dodawanych do niej składników, bez względu na ich efekty sensoryczne i przechowalnicze.

Wśród trendów konsumenckich na 2019 r. Euromonitor International wymienił m.in. "Mniej znaczy więcej" (Less is more) oraz ?Świadomość" (Consumers in training). Pierwszy trend oznacza, że konsumenci poszukują produktów żywnościowych lokalnych, rzemieślniczych, ekologicznych, odchodzą zaś od produkcji masowej. Z kolei wzrastająca świadomość nabywców powoduje, że nie wystarcza im sam symbol (np. Fair Trade czy Bio, Eko), a doszukują się certyfikatów, twardych dowodów, które potwierdzą wartości produktu.

W rankingu Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index - GFSI) pozycja Polski od kilku lat systematycznie rośnie. W roku 2018 nasz kraj awansował na 26. miejsce (z 27. w 2017 r. i 29. w 2016 r.), z ogólnym wynikiem 75,4 (w 2017 r. wyniósł on 74,2, a w 2016 r. - 74,1). Polska została doceniona szczególnie za: standardy żywieniowe, obecność systemów zabezpieczenia żywnościowego, dostęp rolników do finansowania i bezpieczeństwo żywnościowe . Oznacza to, że bezpieczeństwo konsumenta na rynku żywności jest bardzo aktualnym i ważnym problemem.

Z badania agencji Mands wynika, że prawie 70% konsumentów przed zakupem sprawdza pochodzenie produktu, a 90% wybiera ten z Polski. Nabywcy czytają etykiety, bo chcą odżywiać się zdrowo, a 40% z nich przyznaje, że kupuje zdrową żywność przynajmniej raz w tygodniu. Tylko co 10. konsument twierdzi, że nie wkłada zdrowych produktów do koszyka. Ponadto kupujący przywiązują wagę do tego, jak dana rzecz została wyprodukowana. Dodatkowo miejsce zakupów wybierają w zależności od tego, co zamierzają kupić .

Zwykle za zdrową żywność uznaje się taką, która: nie zawiera glutaminianu sodu, środków konserwujących, wszelkiego rodzaju E, gumy arabskiej czy mleka w proszku, jest jak najmniej przetworzona.

Polacy postrzegają zdrową żywność w aspekcie kondycji fizycznej, dlatego coraz częściej sięgają po produkty ekologiczne. Badania francuskiej agencji badawczej, L'Institut National de la Recherche Agronomique, pokazują z kolei, że u konsumentów regularnie spożywających ten rodzaj żywności o 25% zmniejsza się ryzyko zachorowania na nowotwory.

Powyższe refleksje skłoniły grupę Autorów z wiodących ośrodków naukowych do przygotowania przekrojowej monografii, której celem jest eksploracja bezpieczeństwa konsumentów na rynku żywności.

Opracowanie składa się trzynastu rozdziałów. Trzy pierwsze odnoszą się do żywności ekologicznej.

Rozdział 1. Ekologizacja konsumpcji w kontekście bezpieczeństwa produktów żywnościowych jest wprowadzeniem do problematyki. Główna treść dotyczy ekologizacji konsumpcji jako istotnego trendu w zachowaniach współczesnych konsumentów, którego rozwój jest motywowany potrzebami bezpieczeństwa rozpatrywanymi w ujęciu zarówno wąskim (dbałości o zdrowie własne i rodziny), jak i szerokim (wyrażonym poprzez troskę o środowisko naturalne).

Rozdział 2. Konsumenci wobec żywności ekologicznej jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy taki rodzaj żywności jest bezpieczniejszy dla konsumenta. W części teoretycznej omówiono modele oparte na teorii wartości Schwartza i teorii planowego zachowania Ajzena, a w części empirycznej przedstawiono czynniki i bariery zakupu żywności ekologicznej.

Rozdział 3. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności ekologicznej ma na celu przedstawienie relacji między cechami żywności ekologicznej a jej postrzeganiem przez konsumentów. Na tym tle określono przyszłe wyzwania dla rynku żywności ekologicznej w kontekście bezpieczeństwa, dotyczące wszystkich uczestników łańcucha żywności.

Rozdział 4. Agroekologia jako instrument bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej zgłębia problem dwóch wzajemnie kontradyktoryjnych systemów żywnościowych (rolnictwo przemysłowe i agroekologię) oraz ich implikacje dla bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście podejmowanej próby reform

Wspólnej Polityki Rolnej w UE. Proponowane reformy wywołały ponowne nasilenie dyskusji nad koniecznością fundamentalnej transformacji obecnego systemu rolno-żywnościowego, z uwagi na coraz bardziej niepokojące wyzwania środowiskowe, zdrowotne i społeczno-gospodarcze.

Rozdział 5. Ekonomiczna dostępność żywności jako indykator bezpieczeństwa żywnościowego jest próbą zdefiniowania pojęcia ekonomicznej dostępności do żywności oraz określenia stanu i kierunków jej zmian w Polsce w latach 2013-2017. Zbadano m.in. wielkość dochodów dyspozycyjnych mieszkańców, udział wydatków na żywność w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych oraz poziom cen artykułów żywnościowych.

Rozdział 6. Bezpieczeństwo konsumenta na rynku żywności jako obiekt badań stanowi rozpoznanie, w jakim kontekście problematyka bezpieczeństwa konsumenta na rynku żywności jest podejmowania w piśmiennictwie naukowym. Analizą objęto artykuły opublikowane w czasopismach naukowych w latach 2008-2018. Wskazano przede wszystkim na główne obszary badań (zachowania konsumentów, regulacje prawne, wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie żywności, kanały dystrybucji oraz etykietowanie i certyfikowanie żywności), a także ich podstawy źródłowe oraz zakres przestrzenny.

Rozdział 7. Bezpieczeństwo żywności - perspektywa przedsiębiorstwa i konsumenta jest próbą rozpoznania problematyki bezpieczeństwa żywności w kontekście działań przedsiębiorstw i zachowań konsumentów na rynku żywności.

Zwrócono uwagę na podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych, różnorodnych działań w tym zakresie. Bezpieczeństwo żywności jest także obecne w najnowszych trendach konsumenckich, które poddano analizie.

Rozdział 8. Postrzeganie informacji na opakowaniu w zakresie przydatności żywności do spożycia przez konsumentów w Wielkopolsce ma na celu zidentyfikowanie, czy konsumenci analizują informacje dotyczące trwałości żywności umieszczone na opakowaniach, czy prawidłowo je interpretują, czy i jakie trudności napotykają w tym procesie. Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Wielkopolsce, dotyczącego postrzegania i interpretacji informacji dotyczących trwałości wybranych kategorii żywności przez nabywców.

Rozdział 9. Postrzeganie bezpieczeństwa żywności przez seniorów na przykładzie województwa wielkopolskiego podnosi kwestię wpływu prawidłowego odżywiania na organizm człowieka, przez całe jego życie. W szczególny sposób dotyczy to osób starszych. Na sposób odżywiania oddziałuje wiele czynników ekonomicznych, społecznych i indywidualnych. Wzrastający liczbowo segment konsumentów implikuje konieczność permanentnego poznawania potrzeb i oczekiwań osób starszych w stosunku do oferty produktów żywnościowych.

Rozdział 10. Żywność wygodna a zaspokojenie potrzeb żywieniowych konsumenta zwraca uwagę na przyczyny zakupu tego rodzaju produktów. Informacje wtórne umożliwiły scharakteryzowanie następujących pojęć: "potrzeby żywieniowe" i "żywność wygodna" oraz "informacje pierwotne". Badania bezpośrednie pozwoliły wskazać czynniki determinujące zachowania wobec żywności wygodnej.

Rozdział 11. Zaufanie konsumentów do nowych rodzajów żywności podnosi jakże ważny problem nieuczciwych praktyk, polegających na wprowadzaniu do obrotu żywności zagrażającej zdrowiu i życiu konsumentów. Celem rozważań jest przedstawienie wyników badań dotyczących zaufania nabywców do żywności: ekologicznej, funkcjonalnej i wygodnej, a także zależności między zaufaniem respondentów do nowych rodzajów żywności a ich zainteresowaniem zakupem takich produktów.

Rozdział 12. Wykorzystanie zaangażowania klientów w redukowaniu ryzyka konsumenckiego na rynku żywności ma na celu przedstawienie koncepcji zaangażowania klientów jako istotnego zasobu przedsiębiorstwa, wykorzystywanego w redukowaniu ryzyka konsumenckiego na rynku żywności. Opisano istotę ryzyka w decyzjach nabywczych oraz podano przykłady przedsiębiorstw, które - poprzez uwzględnienie zaangażowania klientów - przyczyniają się do redukcji postrzeganego przez nich ryzyka na rynku żywnościowym.

Rozdział 13. Targi w promowaniu bezpieczeństwa żywności - zróżnicowanie wydarzeń i ich zakresy tematyczne jest próbą przedstawienia rezultatów analizy zakresów tematycznych targów - w ujęciu globalnym - i na tej podstawie określenia, w jakim zakresie różne imprezy wystawiennicze są wykorzystywane do propagowania idei bezpieczeństwa żywności. Wydarzenia wystawiennicze rozpatrywano z perspektywy trzech grup: wystaw światowych, targów organizowanych z myślą o rynku B2C, targów skoncentrowanych na rynku B2B.

Niniejsza monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona Czytelników, którzy interesują się problematyką bezpieczeństwa konsumentów na rynku żywności. Szczególnie jednak powinna zainteresować nabywców, którzy podejmują decyzje o zakupie żywności, a także podmioty oferujące produkty żywnościowe na rynku, czyli producentów żywności i handlowców. Jest również adresowana do środowiska akademickiego.

Autorzy niniejszej monografii, którym należy bardzo podziękować za przedstawienie inspirujących wyników badań, oraz Katedra Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie proszą o kontakt wszystkie osoby zainteresowane kontynuowaniem dyskusji nad sytuacją konsumenta na rynku żywności i jego bezpieczeństwem.

 • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.
  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
 • Ważne informacje techniczne
  Minimalne wymagania sprzętowe:
  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  Pamięć operacyjna: 512MB
  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  Minimalne wymagania oprogramowania:
  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
  Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Anna Dąbrowska

Wstęp

 


Krystyna Mazurek-Łopacińska

Rozdział 1. Ekologizacja konsumpcji w kontekście bezpieczeństwa produktów żywnościowych

Wprowadzenie

1.1. Ekologizacja konsumpcji - istota i cele badań

1.2. Kategorie bezpieczeństwa ekologicznych produktów żywnościowych

1.3. Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych jako wyraz zróżnicowania zachowań konsumenckich

1.4. Etnocentryzm konsumencki w kształtowaniu postaw wobec żywności ekologicznej

1.5. Kierunki polityki marketingowej zorientowane na kształtowanie bezpieczeństwa żywnościowego

Zakończenie

Bibliografia

 

Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz

Rozdział 2. Konsumenci wobec żywności ekologicznej

Wprowadzenie

2.1. Pojęcie żywności ekologicznej

2.2. Determinanty konsumpcji żywności ekologicznej w świetle badań innych autorów

2.3. Wpływ żywności ekologicznej na zdrowie człowieka

2.4. Zachowania respondentów wobec żywności ekologicznej. Wyniki badań empirycznych

Zakończenie

Bibliografia

 

Anna Rogala, Renata Nestorowicz, Ewa Jerzyk

Rozdział 3. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności ekologicznej

Wprowadzenie

3.1. Charakterystyka żywności ekologicznej

3.2. Percepcja żywności ekologicznej wśród polskich konsumentów

3.3. Kwestie bezpieczeństwa żywności ekologicznej w przyszłości

Zakończenie

Bibliografia

 

Justyna Zwolińska

Rozdział 4. Agroekologia jako instrument bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej

Wprowadzenie

4.1. Rolnictwo przemysłowe

4.2. Agroekologia

4.3. Wspólna Polityka Żywnościowa

Zakończenie

Bibliografia

 

Krystyna Świetlik

Rozdział 5. Ekonomiczna dostępność żywności jako indykator bezpieczeństwa żywnościowego

Wprowadzenie

5.1. Pojęcie i sposoby pomiaru ekonomicznej dostępności do żywności

5.2. Ekonomiczna dostępność żywności w Polsce w latach 2013-2017

5.3. Poziom spożycia podstawowych artykułów żywnościowych

Zakończenie

Bibliografia

 

Mirosława Malinowska

Rozdział 6. Bezpieczeństwo konsumenta na rynku żywności jako obiekt badań

Wprowadzenie

6.1. Bezpieczeństwo konsumenta na rynku żywności - założenia badawcze

6.2. Charakterystyka analizowanych artykułów

6.3. Bezpieczeństwo konsumenta na rynku żywności - wyniki analizy zawartości treści artykułów

Zakończenie

Bibliografia

 

 

Barbara Kucharska

Rozdział 7. Bezpieczeństwo żywności - perspektywa przedsiębiorstwa i konsumenta

Wprowadzenie

7.1. Bezpieczeństwo żywności

7.2. Bezpieczeństwo żywności - przykłady rozwiązań w produkcji i handlu detalicznym

7.3. Konsument wobec bezpieczeństwa żywności

7.4. Bezpieczeństwo żywności - perspektywa pokolenia Y w świetle badań bezpośrednich

Zakończenie

Bibliografia

 

Magdalena Ankiel, Bogdan Sojkin

Rozdział 8. Postrzeganie informacji na opakowaniu w zakresie przydatności żywności do spożycia przez konsumentki w Wielkopolsce

Wprowadzenie

8.1. Cel, zakres i metodyka badawcza

8.2. Identyfikacja kryteriów oceny przydatności żywności do spożycia przez konsumentów

8.3. Postrzeganie i ocena informacji o trwałości żywności na opakowaniu przez konsumentki

Zakończenie

Bibliografia

 

Tomasz Olejniczak

Rozdział 9. Postrzeganie bezpieczeństwa żywności przez seniorów na przykładzie województwa wielkopolskiego

Wprowadzenie

9.1. Poziom wiedzy osób starszych o zdrowiu, żywności i żywieniu

9.2. Opinie osób starszych na temat stanu bezpieczeństwa spożywanej żywności

Zakończenie

Bibliografia

 

Beata Kolny

Rozdział 10. Żywność wygodna a zaspokojenie potrzeb żywieniowych konsumenta

Wprowadzenie

10.1. Potrzeby żywieniowe i żywność wygodna - charakterystyka pojęć

10.2. Źródła informacji i charakterystyka próby badawczej

10.3. Częstotliwość i determinanty zakupu żywności wygodnej w świetle wyników badań własnych

Zakończenie

Bibliografia

 

Grzegorz Maciejewski

Rozdział 11. Zaufanie konsumentów do nowych rodzajów żywności

Wprowadzenie

11.1. Zaufanie konsumentów do żywności

11.2. Nowe rodzaje żywności

11.3. Charakterystyka próby badawczej

11.4. Zaufanie mieszkańców województwa śląskiego do nowych rodzajów żywności

Zakończenie

Bibliografia

 

Michał Kucia

Rozdział 12. Wykorzystanie zaangażowania klientów w redukowaniu ryzyka konsumenckiego na rynku żywności

Wprowadzenie

12.1. Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów

12.2. Wykorzystanie koncepcji zaangażowania klienta w redukowaniu ryzyka konsumenckiego

Zakończenie

Bibliografia

 

Marcin Gębarowski

Rozdział 13. Targi w promowaniu bezpieczeństwa żywności - zróżnicowanie wydarzeń i ich zakresy tematyczne

Wprowadzenie

13.1. Pojmowanie bezpieczeństwa żywności

13.2. Identyfikacja wydarzeń wystawienniczych propagujących bezpieczeństwo żywności

Zakończenie

Bibliografia

Abstracts
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

Inni Klienci oglądali również

35,34 zł
39,27 zł

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

Niniejsza monografia to efekt inicjatywy, której ambicją jest wymiana naukowych i zawodowych doświadczeń, a przez to wzmacnianie kompetencji budujących bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu to j...
94,40 zł
118,00 zł

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polsk...
22,50 zł
25,00 zł

Ekologia żywności, środowiska i zdrowia człowieka

Monografia została zredagowana na podstawie artykułów przygotowanych przez uczestników 49. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowychw Olsztynie ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, które odbyło się<...
28,35 zł
31,50 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i organizacyjne

Treści książki podzielono na siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera wiedzę wprowadzającą w tematykę monografii. Przybliżono w nim współczesne pojmowanie bezpieczeństwa oraz podstawowe definicje i terminy z niego wynikające. W drugim...
12,74 zł
16,99 zł

Budowanie związków z klientami na rynku business to business

Niniejsza książka prezentuje wybrane aspekty koncepcji marketingu relacji zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pozwala to czytelnikowi przekonać się o możliwościach i zakresie aplikacji koncepcji marketingu relacji w realnych dział...
44,46 zł
49,40 zł

Wolni od toksyn. Jak rozpoznać i uniknąć trucizn ukrytych w żywności, powietrzu i środowisku, które codziennie niszczą Twoje zdrowie

Jak żyć zdrowo w mieście pełnym smogu? Czy ryby i kasze rzeczywiście są zdrowe? Jak wybierać środki czystości i kosmetyki, by nie narażać się na działanie niebezpiecznych substancji? Dzięki tej książce zrozumiesz, co tak naprawdę znajduje się w składac...
18,00 zł
20,00 zł

Rynek książki w Polsce 2017. Dystrybucja

Dwudziesta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej. Tom "Dystrybucja" zawiera analizę rynku dystrybuc...
28,35 zł
31,50 zł

Bezpieczeństwo. Zarys teorii

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono podstawy terminologiczne bezpieczeństwa. Wyjaśniono w nim ogólne, leksykalne rozumienie tego słowa, jego obiektywny i subiektywny charakter, a także scharakteryz...
31,50 zł
35,00 zł

Budowanie strategii rozwoju uczelni jako element modelu zarządzania przez cele na rynku szkolnictwa wyższego. Studium przypadku Akademii Humanitas

Strategia rozwoju może być istotnym instrumentem wspierającym procesy zarządzania w szkole wyższej. Umożliwia ona uczelni określenie, jakie cele chce osiągnąć w określonym czasie i jaki kierunek rozwoju powinna obrać, co wydaje się ważne zarówno...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!